เกี่ยวกับมั่นคง

ร่วมงานกับมั่นคง

สวัสดิการพนักงาน : ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี เงินบำเหน็จ ค่าล่วงเวลา ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินยืมสำหรับพนักงาน สวัสดิการที่อยู่อาศัย ทุนการศึกษา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ท่องเที่ยวประจำปี/กีฬาสัมพันธ์

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงานมายัง ฝ่ายบุคคลชั้น 1 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 719 อาคารมั่นคง ถ.บรรทัดทอง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. สำนักงานใหญ่ 0-2216-6600-18 ต่อ 225, 231, 232 

หรือ คลิกสมัครงานออนไลน์ที่นี่


วิศวกรโยธา / พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำโครงการ
 • เพศหญิง  วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 • บุคลิกภาพเหมาะสมกับงานด้านการบริการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการบ้านจัดสรรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Sale and Marketing Manager
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะและประสบการณ์การบริหารงานขายและการตลาด ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
พนักงานการตลาด (Project Marketing)
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป  สาขาอสังหาริมทรัพย์   การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
 • มีประสบการณ์วางแผน วิเคราะห์และจัดทำแผนการตลาด และความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์
พนักงานนิติกรรม (งานรัฐกิจสัมพันธ์)
 • วุฒิป.ตรี สาขานิติศาสตร์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี 
 • มีประสบการณ์การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน / ติดต่อหน่วยงานราชการ
พนักงานเขียนแบบ
 • เพศชาย / หญิง  วุฒิ ปวช.ขึ้นไป – ป.ตรี สาขาออกแบบ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมงานออกแบบ อาทิ Photoshop,  AutoCAD,  Illustrator ได้
พนักงานธุรการ
 • วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
เลขานุการประจำโครงการ
 • เพศชาย / หญิง  วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 • ประจำโครงการในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล  ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา) 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะและประสบการณ์การดูแล ควบคุมงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน ติดตามงานโครงการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
ข่าวประชาสัมพันธ์