เกี่ยวกับมั่นคง

ร่วมงานกับมั่นคง

สวัสดิการพนักงาน : ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี เงินบำเหน็จ ค่าล่วงเวลา ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินยืมสำหรับพนักงาน สวัสดิการที่อยู่อาศัย ทุนการศึกษา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ท่องเที่ยวประจำปี/กีฬาสัมพันธ์

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงานมายัง ฝ่ายบุคคลชั้น 1 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 719 อาคารมั่นคง ถ.บรรทัดทอง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. สำนักงานใหญ่ 0-2216-6600-18 ต่อ 225, 231, 232 

หรือ คลิกสมัครงานออนไลน์ที่นี่


วิศวกรโยธา / พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้จัดการหมู่บ้าน
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การจัดการและบริหารงานนิติบุคคล อย่างน้อย 3 – 5 ปี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ส่วนงานกิจกรรมลูกบ้านสัมพันธ์)
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา 
 • มีทักษะการประสานงาน และประสบการณ์ด้านการจัดงานกิจกรรม อย่างน้อย 2 – 5 ปี
พนักงานการตลาด (กลยุทธ์การตลาด)
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาอสังหาริมทรัพย์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์วางแผน วิเคราะห์และจัดทำแผนการตลาด และความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์
พนักงานนิติกรรม
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี  
 • หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านกฏหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิปวช. – ปริญญาตรี  สาขาก่อสร้าง/เทคโนโลยีสถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ / AutoCAD ได้ 
พนักงานธุรการ
 • วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
เลขานุการประจำโครงการ
 • วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์