กิจกรรมเพื่อสังคม

ศาสนา

บริษัทฯ เชื่อว่า ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ให้ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม โดยเฉพาะกับพนักงานในองค์กร จึงได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนาให้กับสังคม โดยทางบริษัทฯได้จัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเจดีย์แดง อ.หัวรอ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้บริหาร และเพื่อนพนักงาน รวบรวมปัจจัยทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนเพื่อซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาองค์พระกฐิน ศาลาการเปรียญ และช่อฟ้าใบระกา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสร้างความตระหนักในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน ก่อเกิดความสามัคคี นอกจากนี้ยังจัดทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ ฟังธรรม ให้กับพนักงานในบริษัทฯ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ อาทิ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันวิสาขะบูชา ก่อให้เกิดจิตสำนึกและความสามัคคี อันเป็นที่ตั้งแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Share!
07.06.16

ข่าวศาสนา

ข่าวประชาสัมพันธ์