กิจกรรมเพื่อสังคม

ศิลปะและวัฒนธรรม

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประกวดงานจิตรกรรม "มั่นคงอวอร์ดส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานจิตรกรรมให้กับนักศึกษาหรือศิลปินได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆที่แสดงออกถึงเรื่องราวประเพณีความเป็นไทย ในมิติของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้แนวคิด "มั่นคง" ที่อุดมด้วยงานสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าและสุนทรียะ ก่อให้เกิดความสุข ความดีงาม นำพาสังคมสู่ความเจริญรุ่งเรือง

โครงการ จิตรกรรม "มั่นคง อวอร์ดส์" จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีส่วนสนับสนุนศิลปินนักศึกษาและเผยแพร่งานศิลปะอันทรงคุณค่าก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะนำพาสังคมสู่ความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและความคิดซึ่งทางบริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างทุนปัญญา ผ่านโครงการ CSR ให้ทุกภาคส่วนของสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ด้านการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยในด้านศิลปวัฒนธรรม บริษัทฯได้สนับสนุนการจัดการ การแสดงจิตรกรรม "มั่นคงอวอร์ดส์ ขึ้นพร้อมจัดตั้งรางวัลสนับสนุน เพื่อให้ศิลปินและนักศึกษามีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด โดยนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดง ติดตั้ง เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้ชื่นชมผลงานที่มีความงามและมีคุณภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2559

Share!
07.06.16

ข่าวศิลปะและวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์