กิจกรรมเพื่อสังคม

สังคม และสิ่งแวดล้อม

ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการรักป่าระยะยาว ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 โดยนำพนักงานและได้เชิญนักศึกษาอาสาสมัครจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิริรธร จ.เพชรบุรี ทำให้เกิดความสัมพันธ์ และสามัคคีของคนในองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของต้นไม้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการช่วยให้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้โครงการนี้ ยังส่งผลให้ปริมาณน้ำในแหล่งธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น จนพอเพียงกับชาวเกษตรกร และความต้องการในชุมชน ทั้งได้ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของชุมชนนั้นๆ และทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น และสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนในระยะยาว

Share!
07.06.16

ข่าวสังคม และสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์