เกี่ยวกับมั่นคง

คุณชัยยพล ทิมสุธีพันธ์

ตำแหน่ง  :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : 15 มิถุนายน 2558

อายุ /Age :   61  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares : -

วุฒิการศึกษา /Education :  ปริญญาโท / Master of Arts Program in Social Development, National Institute of Development Administration

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

ปัจจุบัน   บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

2554-2557   พนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์