เกี่ยวกับมั่นคง

คุณณัฐพสธร นนทจิตต์

ตำแหน่ง  :  กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการ / เลขานุการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : ตั้งแต่ปี 2536

อายุ /Age :   59  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares : 864  หุ้น/shares (0.0001%)

วุฒิการศึกษา /Education : ปริญญาตรี, Mini MBA / Bachelor’s Degree / Mini MBA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  DAP รุ่นที่ 5/2546, DCP รุ่นที่ 42/2547 (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

2554-2558    กรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์