เกี่ยวกับมั่นคง

คุณฟิลิปวีระ บุนนาค

ตำแหน่ง  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : 15 มิถุนายน 2558

อายุ /Age :   52  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares : 37,450,000 หุ้น/Shares  (3.78%)

วุฒิการศึกษา /Education : ปริญญาตรี / Bachelor Degree - Europe, UK

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

                 กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

2554-2555  ผู้อำนวยการ แผนกโฆษณา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์