เกี่ยวกับมั่นคง

คุณมาลัย รัชตสวรรค์

ตำแหน่ง  :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : 28 เมษายน 2558

อายุ /Age :  60 ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares : -

วุฒิการศึกษา /Education :  ปริญญาตรี / Bachelor of Science, Mahidol University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

ปัจจุบัน    บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

2554-ปัจจุบัน   กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บจก.สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958)

2554-ปัจจุบัน   กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บจก.เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส

2554-ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.พัทยาฟู้ดอินดัสตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์