เกี่ยวกับมั่นคง

คุณรัชนี มหัตเดชกุล

ตำแหน่ง  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : 26 ตุลาคม 2558

อายุ /Age :   49  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares :  - 

วุฒิการศึกษา /Education : ปริญญาโท / MBA, Santa Clara University, U.S.A

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  DAP ปี 2548

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

ปัจจุบัน       บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

                  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

                  กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด

                  กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

2554-2558  กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

2554-2558  กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม

ข่าวประชาสัมพันธ์