เกี่ยวกับมั่นคง

นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล

ตำแหน่ง  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหารระดับสูง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : 26 ตุลาคม 2558

อายุ /Age :  57  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares :  - 

วุฒิการศึกษา /Education : ปริญญาโท / MBA, Santa Clara University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  DAP ปี 2548, DCP 251/2561 / Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่น 4/2560 ของตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

2558-ปัจจุบัน   กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง   บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

2560-ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์