เกี่ยวกับมั่นคง

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

ตำแหน่ง  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร รักษาการกรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : 26 ตุลาคม 2558

อายุ /Age :   52  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares :  - 

วุฒิการศึกษา /Education : ปริญญาโท / Master's Degree

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  DCP ปี 2545 (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

ปัจจุบัน   บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

              กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

              กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด

              กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

              กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

              กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2554-2558  กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

2554-2558  กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม

2554-2558  กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์