เกี่ยวกับมั่นคง

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

ตำแหน่ง  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : 26 ตุลาคม 2558

อายุ /Age :  57  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares :  - 

วุฒิการศึกษา /Education : ปริญญาตรี / เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  DCP ปี 2545 (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

ปัจจุบัน   บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

              กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

              กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด

              กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

              กรรมการบริหาร บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

              กรรมการ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด

              กรรมการ บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จำกัด

              กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2550-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พลานามัย จำกัด

2541- ก.พ.2561  กรรมการอิสระ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2554-2558  กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์