เกี่ยวกับมั่นคง

คุณศักดิ์ศรี พฤติธรรมกูล

ตำแหน่ง  :  กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : ตั้งแต่ปี 2542

อายุ /Age :   77  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares : -

วุฒิการศึกษา /Education : ปริญญาตรี / Bachelor’s Degree

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  DAP รุ่นที่ 68/2551 (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

2554-ปัจจุบัน    บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์