เกี่ยวกับมั่นคง

นางสุธิดา สุริโยดร

ตำแหน่ง  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและบัญชีการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : 15 มิถุนายน 2558

อายุ /Age :  58  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares :  500,000 หุ้น (0.05%)

วุฒิการศึกษา /Education : ปริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปริญญาโท / เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  DAP รุ่นที่ 127/2559, DCP รุ่นที่ 243/2560

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

ปัจจุบัน    บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

2554-2558  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์