เกี่ยวกับมั่นคง

คุณสุธิดา สุริโยดร

ตำแหน่ง  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : 15 มิถุนายน 2558

อายุ /Age :   53  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares :  - 

วุฒิการศึกษา /Education : ปริญญาโท / Master of Business Administration, Thammasat University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

2554-2558  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์