เกี่ยวกับมั่นคง

คุณสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

ตำแหน่ง  :  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : 15 มิถุนายน 2558

อายุ /Age : 67  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares : 119,150,000หุ้น/Shares  (12.01%)

วุฒิการศึกษา /Education : ปริญญาโท / MBA, University of Wisconsin, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  DAP รุ่นที่ 48/2548

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

2558-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 

2556-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

2554-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

2554-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เอเชียกังนัม

2553- 2554    ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศไทย

2552- 2554    กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์