เกี่ยวกับมั่นคง

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

ตำแหน่ง  :  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : 15 มิถุนายน 2558

อายุ /Age :  72  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares : 114,992,883 หุ้น/Shares  (11.59%)

วุฒิการศึกษา /Education : ปริญญาโท / MBA, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  DAP รุ่นที่ 48/2548

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

2558-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ / ประธานกรมการบริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 

2557-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

2556-ปัจจุบัน  ประธานกรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2554-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

2561-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

2560-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เอช เอส เอช สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้ง จำกัด

2558-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด

2554-ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท นิวคอร์ป จำกัด

2552-ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เอเชียกังนัม จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์