เกี่ยวกับมั่นคง

คุณอัฏฐ์ อัศวานันท์

ตำแหน่ง  :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : 15 มิถุนายน 2558

อายุ /Age :   42  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares : -

วุฒิการศึกษา /Education : ปริญญาโท / Master of Business Administration, Chulalongkorn University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

ปัจจุบัน     บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน   ผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ, บริษัท โดนาโค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

2557-ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท แชสวูด รีซอรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2557-ปัจจุบัน   กรรมการ  Attilan Group Limited

2557-ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด

2556-ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จำกัด

2556-2557    ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์