เกี่ยวกับมั่นคง

นางสาวดุษฎี ตันเจริญ

ตำแหน่ง  :  กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  : 25 เมษายน 2560

อายุ /Age :  49  ปี/Year

จำนวนหุ้นที่ถือ /No. of Shares : -

วุฒิการศึกษา /Education :  ปริญญาตรี  อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :  DAP รุ่นที่ 127/2559, DCP 243/2560

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี / Experience 5 Years

ปัจจุบัน    บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

2554-2558  ผู้อำนวยการอาวุโสการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์