เกี่ยวกับมั่นคง

ร่วมงานกับมั่นคง

สวัสดิการพนักงาน : ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี เงินบำเหน็จ ค่าล่วงเวลา ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินยืมสำหรับพนักงาน สวัสดิการที่อยู่อาศัย ทุนการศึกษา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ท่องเที่ยวประจำปี/กีฬาสัมพันธ์

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงานมายัง ฝ่ายบุคคลชั้น 1 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 719 อาคารมั่นคง ถ.บรรทัดทอง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. สำนักงานใหญ่ 0-2216-6600-18 ต่อ 225, 231, 232 

หรือ คลิกสมัครงานออนไลน์ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์