เกี่ยวกับมั่นคง

ร่วมงานกับมั่นคง

สวัสดิการพนักงาน : ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี เงินบำเหน็จ ค่าล่วงเวลา ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินยืมสำหรับพนักงาน สวัสดิการที่อยู่อาศัย ทุนการศึกษา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ท่องเที่ยวประจำปี/กีฬาสัมพันธ์

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงานมายัง ฝ่ายบุคคลชั้น 1 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 719 อาคารมั่นคง ถ.บรรทัดทอง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. สำนักงานใหญ่ 0-2216-6600-18 ต่อ 225, 231, 232 

หรือ คลิกสมัครงานออนไลน์ที่นี่


วิศวกรโยธา / พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำโครงการ
 • เพศหญิง  วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 • บุคลิกภาพเหมาะสมกับงานด้านการบริการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการบ้านจัดสรรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้จัดการอาคารบริหารอาคาร-ที่พักอาศัย
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร อย่างน้อย 3-5 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ  การจัดการ การโรงแรม สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าเข้าด้านกฎหมายอาคารเป็นอย่างดี
 • มีลักษณะด้านบริหารเป็นอย่างดี เป็นผู้นำ
 • นำเสนองานและทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์  ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดัน สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเลิศ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล
 • วิธีการสมัครงาน   :  aritsara.a@yours.co.th
พนักงานต้อนรับ/ธุรการ
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี  สาขาการบริหารธุรกิจ  การจัดการ  การโรงแรม สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษแก่ลูกค้าได้
 • ประสบการณ์ทางด้านความรู้ความเข้าเข้าด้านกฎหมายอาคารเป็นอย่างดี
 • มีลักษณะใจรักบริการ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดัน สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเลิศ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล
 • วิธีการสมัครงาน   :  aritsara.a@yours.co.th
หัวหน้าช่างประจำอาคาร
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง  อิเลคทรอนิคส์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงอาคารหรือสายงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะในงานระบบของอาคารเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานหนัก / ทำงานเกินเวลาทำงานปกติ / ทำงานเป็นกะได้
 • มีลักษณะใจรักบริการ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดัน สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเลิศ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน PC
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล
 • วิธีการสมัครงาน   :  aritsara.a@yours.co.th
ช่างประจำอาคาร
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง  อิเลคทรอนิคส์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงอาคารหรือสายงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะในงานระบบของอาคารเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานหนัก / ทำงานเกินเวลาทำงานปกติ / ทำงานเป็นกะได้
 • มีลักษณะใจรักบริการ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดัน สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเลิศ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล
 • วิธีการสมัครงาน   :  aritsara.a@yours.co.th
ข่าวประชาสัมพันธ์