เกี่ยวกับมั่นคง

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

To be a preferred choice among leading property developers providing quality and value for money products and service that serve various aspect of living: live, rent, work, and recreate. 

เป็นหนึ่งทางเลือกในกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่ลูกค้าเชื่อมั่นว่าสามารถให้บริการและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ คุ้มค่าราคา  สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วน ทั้งเพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการทำงาน และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งในฐานะที่เป็นเจ้าของหรือการเช่าอยู่ 

พันธกิจ 

Continue to build on company strength of low rise residential estate development
รักษาความแข็งแกร่งของบริษัทในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบอย่างต่อเนื่อง

Leverage Chuan Chuen brand and ensure to make quality value for money homes.
เสริมสร้างความเชื่อมั่นใน แบรนด์  “ชวนชื่น”  ทั้งในด้านคุณภาพ และความคุ้มค่าราคา

Diversifying business away from residential development and sales to balance business portfolio by recurring income base and new growth engine
ปรับโครงสร้างรายได้ของบริษัทให้มีความสมดุล โดยเพิ่มธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต  นอกเหนือจากการพัฒนาและการขายที่อยู่อาศัย

Maintain prudent debt to equity level and efficient use of capital for higher return to shareholders
มีวินัยในการรักษาอัตราหนี้สินต่อทุน และใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์