กิจกรรมเพื่อสังคม

แนวคิด CSR ของมั่นคง

ปัจจุบันนี้เริ่มเป็นที่เด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า องค์กรธุรกิจในปัจจุบันไม่สามารถที่จะก้มหน้าหน้าก้มตาแสวงหาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว แนวคิดเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งใกล้ (ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อองค์กร เช่นลูกค้า คู้ค้า ครอบครัว พนักงาน ชุมชนท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่) และไกล (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทางอ้อม เช่น คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป) ส่วนแนวคิดเดิมๆที่ว่า องค์กรธุรกิจนั้นมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวนั้นเปลี่ยนไป ผู้บริโภคสมัยใหม่รู้ดีว่า นอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าและบริการแล้ว ความพึงพอใจที่ได้รับนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วย หรือการบริโภคของเขา ควรมีส่วนในการ “ร่วมสร้างสรรค์สังคม” ไปพร้อมๆ กัน และกระแสความคิดนี้ กลายเป็นกระแสหลักของสังคมในโลกธุรกิจยุคนี้และยุคต่อๆไป และนี่คือสาเหตุที่ทำให้ “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” (CSR : Corporate Social Responsibility) กลายเป็นแนวทางบริหารจัดการที่สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพราะแม้ว่าธุรกิจจะได้รับความเห็นชอบสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น แต่ถ้าถูกปฏิเสธจากสังคม คงไม่มีองค์กรใดอยู่รอด ซึ่งก็คือ สังคมจะกดดันผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นจะไปกำหนดให้องค์กรต้องปฏิรูป นับตั้งแต่เรื่องแนวความคิด วิธีการและการแสดงออกต่อสังคม

 

รากเหง้าแก่นแท้ของ CSR

การทำ CSR ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่ “มั่นคง” ยึดถือ คือ “หลักการจากภายใน” ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรอย่างถูกต้อง มีแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ทำให้องค์กรก้าวหน้า สังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น หรืออย่างน้อยก็ไม่สร้างผลเสียให้เกิดแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม พอๆกับการประกอบธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมาย

คำว่า “หลักการจากภายใน” CSR ของเราไม่ได้หมายความว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องแค่ภายในเท่านั้น หลายองค์กรพยายามมุ่งเน้นในเรื่องของการกระทำ หรือกิจกรรมและการบริจาคที่เกิดขึ้น ซึ่งนั่นไม่ใช่รากเหง้า หรือแก่นแท้ที่แท้จริง แต่เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของแนวทางปฏิบัติมากกว่า โดยมีการวางแผน วางกลยุทธ์ กำหนดแผนปฏิบัติมีผู้เกี่ยวข้องที่ชัดเจน มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและให้การสนับสนุนองค์กรซึ่งสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกับหลักของ CSR ที่กำลังก้าวเดินอยู่ สามารถสนับสนุนและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต ซึ่งแสดงให้เห็นค่านิยมหลักขององค์กรอย่างชัดเจน

Share!
17.03.16
ข่าวประชาสัมพันธ์