ที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโด โดย ชวนชื่น
Job with us >> สมัครงานออนไลน์

สมัครงานออนไลน์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
*1.
  2.
*เงินเดือนที่ต้องการ
   บาท

ประวัติส่วนตัว
*รูปถ่าย
*ชื่อ
*สกุล
*วันเกิด
*อายุ
ปี
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
สถานภาพ
โสด สมรส หม้าย หย่า
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์ (บ้าน)
*โทรศัพท์ (มือถือ)
*อีเมล์
   
ผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ความสัมพันธ์
โทรศัพท์

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
สาขา/วิชาเอก
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
ม.6 / ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี

ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน-อดีต)
บริษัท / หน่วยงาน
ตำแหน่งงาน
ตั้งแต่_ ถึง_
สาเหตุที่ออก
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น

COMPUTER
MS.Word    MS.Excel   MS.PowerPoint    Internet    อื่นๆ โปรแกรม
พิมพ์ดีด
ไทย คำ/นาที     อังกฤษ คำ/นาที

 

กิจกรรมระหว่างศึกษา
ความสามารถพิเศษอื่นๆ