ที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโด โดย ชวนชื่น
Home loan >> เอกสารประกอบสินเชื่อ

• คุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ไม่ควรเกิน 60 ปี อาชีพลูกค้าจะต้องมีการงานที่มั่นคง มีรายได้แน่นอน และต้องสูงกว่าอัตราผ่อนชำระในแต่ละงวดประมาณ 3 เท่า

• หลักฐานในการขอสินเชื่อ

รายได้ประจำ เจ้าของกิจการ
- สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ - สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
- สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร(ถ้ามี) - สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร(ถ้ามี)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน - รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว / กิจการ)
- รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว) - งบการเงินของกิจการย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
- เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
  ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี) - ทะเบียนผู้ถือหุ้น
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, - หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
  ทนายความ, สถาปนิก) - ใบทะเบียนการค้า / ใบทะเบียนพาณิชย์
  - เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
  - ใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภงด.
  - ใบเสร็จรับเงิน / บิลซื้อขายสินค้า (กรณีประกอบกิจการ)
  - ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)
  - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, ทนาย, สถานพยาบาล ฯลฯ)