เกี่ยวกับมั่นคง

Blossom

สมัครสมาชิก

ตำแหน่งที่ต้องการ
เงินที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

รูปภาพ
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด
อายุ
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
สถานภาพ โสด สมรส หม้าย อย่า
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพ(บ้าน)
โทรศัพ(มือถือ)
อีเมล


ผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ความสัมพันธ์
โทรศัพ

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา สาขา/วิชาเอก ปีที่จบ เกรดเฉลี่ย
ม.6/ปวช
ปวส.
ปริญาตรี

ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน-อดีต)

บริษัท / หน่วยงาน ตำแหน่งงาน ตั้งแต่_ ถึง_ สาเหตุที่ออก เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น

Computer MS.word       MS.Excel       MS.PowerPoint       Internet       Program
พิมดีด  ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

กิจกรรมระหว่างศึกษา
ความสามารถพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์